سر دسته
سناتور
رئیس

لینک زیر را به مکان بسته گرافیکی در پروفایلتان کپی کنید :
 Isengard
بانی : Krn3ll

چوب 54192/80000 خشت 55770/80000 آهن 66551/80000 گندم 36537/80000 مصرف گندم 31260/54062
Calculated in 2 ms
Server time: 04:17:24