دهکده - واحه - وادیه

+25% چوب +25% چوب
+25% چوب / +25% گندم +25% خشت
+25% خشت +25% خشت / +25% گندم
+25% آهن +25% آهن
+25% آهن / +25% گندم +25% گندم
+25% گندم +50% گندم

لینک زیر را به مکان بسته گرافیکی در پروفایلتان کپی کنید :
Time Master

چوب 54192/80000 خشت 55770/80000 آهن 66551/80000 گندم 36537/80000 مصرف گندم 31260/54062
Calculated in 2 ms
Server time: 11:44:35