لینک زیر را به مکان بسته گرافیکی در پروفایلتان کپی کنید :
Pravek

چوب 54192/80000 خشت 55770/80000 آهن 66551/80000 گندم 36537/80000 مصرف گندم 31260/54062
Calculated in 2 ms
Server time: 19:06:52