ساختمانها

چوب بری آجر پزی ذوب آهن آسیاب نانوایی
چوب بری آجر پزی ذوب آهن آسیاب نانوایی
انبار انبارغذا اسلحه سازی زره سازی میدان تمرین
انبار انبارغذا اسلحه سازی زره سازی میدان تمرین
ساختمان اصلی اردوگاه بازار سفارت پادگان
ساختمان اصلی اردوگاه بازار سفارت پادگان
اصطبل کارگاه دارالفنون مخفیگاه تالار شهر
اصطبل کارگاه دارالفنون مخفیگاه تالار شهر
اقامتگاه قصر خزانه تجارت خانه پادگان بزرگ
اقامتگاه قصر خزانه تجارت خانه پادگان بزرگ
اصطبل بزرگ سنگ بری آبجو سازی تله سازی عمارت قهرمان
اصطبل بزرگ سنگ بری آبجو سازی تله سازی عمارت قهرمان
انبار بزرک انبارغذای بزرگ دیوار جای ساختمان
انبار بزرک انبارغذای بزرگ دیوار جای ساختمان

لینک زیر را به مکان بسته گرافیکی در پروفایلتان کپی کنید :
Teutoni
بانی : kerberus-k59000 & Siggy

چوب 54192/80000 خشت 55770/80000 آهن 66551/80000 گندم 36537/80000 مصرف گندم 31260/54062
Calculated in 2 ms
Server time: 11:45:22